Hur man implementerar en affärsstrategi i din organisation

Fråga vilken framgångsrik entreprenör som helst och de kommer att berätta att deras framgång inte var baserad på tur. Ett företags framgång – och misslyckande – beror på styrkan i dess affärsstrategi. En framgångsrik strategisk plan använder sig av kostnadsreduktion, utveckling och hållbarhetstekniker för att säkerställa en ljus framtid. Du måste känna till din verksamhet utan och innan för att skapa en heltäckande och realistisk plan.

Din strategi bör hjälpa dig att uppnå dina affärsmål. En affärsstrategi är drivkraften bakom varje organisation och den tar formen av en officiell rapport. Företag är självförsörjande system, när man ändrar en sak i systemet; har en positiv eller negativ kedjereaktion. Som organism lär sig företag att anpassa sig till förändringar om de är positiva och att korrigera situationen om den är negativ.

Organisationer har flera utvecklingsstadier, inklusive kreativitet, riktning, delegering och konsolidering. Ett företag kan börja med milda regler och förordningar, men med tiden antar ledningen mer effektiva policyer som hindrar kreativt tänkande. Företag mognar och tappar sina mål och uppdragsbeskrivningar ur sikte, med större tonvikt på enskilda projekt eller initiativ. När ett företag går in i mognadsprocesser förfinas avdelningar och policyer för att sammanföra organisationen.

Sätt att driva affärsstrategi

Historiskt sett har det funnits två sätt att utveckla en affärsstrategi, med hjälp av modellerna “bottom up” och “top down”. Bottom-up-metoden är när anställda genererar idéer på plats och de bästa resultaten förs vidare till ledningen. Top-down-strategi är när företagsägare skapar strategin och implementerar förändringarna utan att söka feedback från anställda. Tyvärr inkluderar inte båda modellerna all feedback från anställda.

Det nya sättet att utveckla en affärsstrategi använder sig av en samarbetsprocess, vilket är när chefer och medarbetare utbyter information och arbetar tillsammans för att skapa en hållbar lösning. Det är en teamorienterad process som överbryggar klyftan mellan chefer och arbetare. Innan du skapar en affärsstrategi, se till att du har ytterligare resurser för att utföra uppgiften utan att störa normal drift. Tilldela uppgifter och delegera ansvar samtidigt som du upprätthåller en definierad kommandokedja.

Funktionella kontra operativa affärsstrategier

Det finns två typer av affärsstrategier: funktionella och operativa. Funktionell strategi fokuserar på allmänna idéer och en mängd olika uppgifter för olika avdelningar. Allmänhet är dock en stor nackdel; Fokusområden inkluderar marknadsföring, nya produktintroduktioner, mänskliga resurser, finansiella tillgångar och juridiska frågor. Funktionella strategier ger en bra överblick över verksamheten, men de tar inte upp de viktiga frågor som anställda möter dagligen.

Operativa strategier är idealiska för företag som vill minska kostnaderna och effektivisera processer, eftersom de är mycket snävare i omfattning och kräver ansvarsskyldighet på alla nivåer. Detaljplanen omfattar allt och alla från antalet jourhavande ärenden till hur mycket inventering som förs vid varje given tidpunkt. En strategi är unik för varje verksamhet och speglar de behov och krav som företagets ledning har.

Implementera en affärsplan

En affärsplan är den textuella versionen av en strategi eftersom den innehåller relevant information om företaget inklusive: vision och uppdragsbeskrivningar, mätbara mål som stöder visionen, handlingsbara taktiker som uppfyller målet, resurser, milstolpar och deadlines, ansvar och arbetsuppgifter , samt interna och externa risker. Affärsstrategi är inte vintergrön och måste rutinmässigt utvärderas för att säkerställa att företaget fortfarande har en konkurrensfördel.

En affärsplan inkluderar din organisations primära och sekundära mål, en översyn av nuvarande policyer och procedurer och utveckling av nya policyer eller procedurer för att korrigera organisationens svagheter. Innan man startar en strategi är det användbart att genomföra en SWOT-analys, som hjälper till att identifiera svagheter och luckor inom organisationen. Dina konkurrenter utnyttjar dina svagheter, så det är viktigt att kontinuerligt utvärdera din verksamhet.

Utveckla en konkurrenskraftig strategi

Brainstorming och samarbete är avgörande för att utveckla en framgångsrik affärsstrategi. Börja processen med att identifiera organisationens styrkor och svagheter. Utan att radera svar, fortsätt att identifiera aktuella möjligheter som hjälper ditt företag att lyckas. Slutför SWOT-analysen genom att identifiera hot eller risker som sätter din verksamhet i fara. Identifiera hur ditt företag överträffar konkurrenterna genom att beskriva de olika strategier som redan finns.

Identifiera din nuvarande målgrupp och lista potentiella målgrupper i form av demografisk data. Bedöm nuvarande marknadsförhållanden och hur ditt företag kan slå konkurrenterna. Omvärdera hur du når nuvarande och potentiella kunder och överväg din övergripande marknadsföringsplan. Tänk positivt och utveckla lösningar för att övervinna eventuella svagheter du har upptäckt hittills. Att erkänna sina svagheter är den svåraste delen av att skriva en affärsplan, eftersom de flesta företag vill framstå som starka och kraftfulla. Undersök varför du har dessa svagheter och hitta realistiska lösningar på problemen.

Företagare är ofta så fångade i sitt arbete att de inte kan fokusera på sin affärsstrategi, vilket är en betydande källa till kostnadsbesparingar. Uppnå dina mål genom att avsätta tid varje månad eller vecka för att ta itu med problem som är relaterade till att driva ditt företag. Gör processen till en tradition, se till att verksamheten är i linje med nuvarande mål och framtida prognoser. Få ditt företag att sticka ut från konkurrenterna genom att använda olika tekniker för att attrahera så många som möjligt.

En framgångsrik strategi övervinner organisatoriska hinder genom att förstå kundernas behov och förutse det oförutsägbara. Att forma en affärsstrategi är en vetenskap som kombinerar aktuella omständigheter med en mängd olika interna och externa variabler, som tar itu med organisationens omedelbara och långsiktiga mål. Implementeringen av strategin sker långsamt, med början i förvaltningen. Planen omfattar alla; kunderna är dock vägledande för slutresultatet.

Leave a Comment